SKilpailun ”We Are On Fire” ehdot

(Jäljempänä ”Ehdot”)

 

§ 1

 Yleiset säännökset

 1. We Are On Fire” - kilpailun järjestää (jäljempänä ”Kilpailu”) KIKKOMAN TRADING EUROPE GMBH, jonka toimipaikka sijaitsee osoitteessa Theodorstrasse, 180 40472, Düsseldorf, SAKSA. Kilpailun sähköpostiosoite on info@kikkoman.eu (jäljempänä ”Järjestäjä”).
 2. Kilpailun tarkoituksena on mainostaa seuraavia Järjestäjän tuotteita: Luonnollisesti valmistettu soijakastike (250 ml), Teriyaki-marinadi (250 ml) ja Ponzu-sitrussoijakastike (250 ml) (jäljempänä ”Tuotteet”).
 3. Kilpailuun osallistuminen on ilmaista.
 1. Kilpailun aikataulu: 9.–31.7.2021.
   

§ 2

Osallistujat

 1. Kilpailuun voivat osallistua (jäljempänä ”Osallistujat”) yksityishenkilöt, jotka ovat vähintään 18 vuotta täyttäneitä ja asuvat Suomessa.
 2. Kilpailuun osallistuminen edellyttää, että Osallistujilla on Instagram-tili, jota käytetään Instagramin sääntöjen mukaisesti.
 3. Järjestäjällä on oikeus sulkea koska tahansa kilpailusta pois henkilöt, jotka eivät noudata Ehdoissa määriteltyjä kohtia Kilpailuun osallistumisen aikana tai Kilpailuaikana, mukaan lukien oikeus evätä ehtoja rikkoneiden henkilöiden oikeus Kilpailun palkintoon.

 

§ 3

Kilpailun säännöt

 1. Osallistujat osallistuvat Kilpailuun julkaisemalla Instagram-tilillään kilpailuun osallistuvan työ kuvamuodossa, jossa on grilliruoka ja sen päällä Järjestäjän valmistamaa soijakastiketta (jäljempänä ”Teos”). Teokseen on lisättävä tunniste #KikkomanOnFireFi, ja sen on täytettävä seuraavat vaatimukset:
  1. Teoksen on noudatettava Instagramin sääntöjä (ehtoja).
  2. Teos ei saa sisältää alatyylisiä ilmauksia, loukkaavaa sisältöä tai muuta sellaista sisältöä, joka on sovellettavien lakien, hyvien tapojen ja yhteiskunnan normien vastaista.
  3. Teos on seurausta Osallistujan omasta luovuudesta.
  4. Teos ei saa sisältää toisen tahon, palvelun tai tuotteen mainontaan tai myynninedistämiseen liittyvää sisältöä, lukuun ottamatta Tuotteiden mainontaan tai myynninedistämiseen liittyvää sisältöä.
  5. Teos saa sisältää vain kuvan Osallistujasta tai vähintään 18 vuotta täyttäneistä henkilöistä, joiden on annettava Osallistujalle lupa käyttää heidän kuvaansa Kilpailuun lähetetyssä Teoksessa.
 2. Kilpailussa huomioidaan vain 9.–31.7.2021 julkaistut Teokset, joita ei poisteta Instagramista ennen 31. elokuuta.
 3. Jos yllä mainituissa kohdissa 3.1. tai 3.2. olevia ehtoja rikotaan, Järjestäjä voi milloin tahansa jättää pois Kilpailusta minkä tahansa Teoksen, joka ei täytä vähintään yhtä edellytystä, sekä viedä Teoksen lähettäneeltä Osallistujalta oikeuden Kilpailun palkintoon.
 4. Jokainen Osallistuja voi lähettää Kilpailuun kuinka monta tahansa Teosta, jotka noudattavat yllä mainitussa kohdassa 3.1. määritettyjä vaatimuksia.
 5. Jos Teosta koskien on perusteltuja epäilyksiä, ennen yllä mainitussa kohdassa 3.3. kuvaillun oikeuden käyttöä Järjestäjä ottaa yhteyttä Osallistujaan ja pyytää selitystä tai takeita lähetetystä Teoksesta.  Jos Osallistuja ei lähetä kyseisiä takeita tai selitystä 2 päivän kuluessa Järjestäjän lähettämästä viestistä, Teosta ei oteta mukaan Kilpailuun. Selityksillä ja takeilla voidaan tarkoittaa etenkin Teoksen asianmukaista käyttöoikeutta ja toisen tahon kuvan luvallista käyttöä Teoksessa.
 6. Osallistuja voi vetää Teoksen pois Kilpailusta milloin tahansa poistamalla Teoksensa Instagram-tililtään.
 7. Lataamalla ja lisäämällä Teokseen tunnisteen kohdan 3.1. mukaisesti Osallistuja antaa Järjestäjälle luvan käyttää Teosta ehtojen kohdan 6 mukaisesti.
 8. Teoksen arvostelusta vastaa kilpailun tuomaristo (”Tuomaristo”). Tuomaristo valitsee Kilpailun pääpalkinnon voittajan (1 henkilö) ja 2. sijan voittajat (10 henkilöä), jotka julkaisevat parhaan Teoksen Kilpailun aikana (jäljempänä ”Voittajat”).
 9. Parhaan Teoksen (1. sija) lähettänyt Voittaja on oikeutettu seuraavaan palkintoon: NAPOLEON ROUGE RSE425, , GRILLIKÄSINEET
 10. Muut Voittajat ovat oikeutettuja seuraavaan TUOTENÄYTTEET palkintoon: GRILLIVÄLINESETTI, TUOTENÄYTTEET, GRILLIKÄSINEET
 11. Kilpailun tulokset julkaistaan 6. elokuuta 2021 osoitteessa https://www.kikkoman.fi/we-are-on-fire/. Järjestäjä toimittaa seuraavat tiedot tulosten julkaisun yhteydessä: käyttäjänimi ja kuva.
 12. Järjestäjä ilmoittaa Voittajille yksityisviestillä, joka lähetetään Instagram-tilille 12. elokuuta 2021 mennessä.
 13. Voittajien on lähetettävä Järjestäjälle kaikki palkinnon lähettämiseen tarvittavat tiedot, joita ovat esimerkiksi etunimi, sukunimi, postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Yllä olevat tiedot tulee lähettää 31. elokuuta 2021 mennessä lomakkeella, johon lähetetään linkki yksityisviestillä Instagramin kautta.
 14. Jos Osallistuja ei lähetä tietoja edellä mainitun aikarajoituksen puitteissa tai jos lähetetyissä tiedoissa ilmenee puutteita tai virheitä, jonka takia palkintoa ei voida toimittaa, Osallistuja menettää oikeutensa palkintoon. Järjestäjä voi kuitenkin päättää antaa palkinnon toiselle Osallistujalle, jonka Teoksen Tuomaristo valitsee toiseksi parhaaksi.
 15. Palkinnot lähetetään Voittajalle 1. syyskuuta mennessä, mutta kuitenkin viimeistään 30. syyskuuta 2021. Järjestäjälle palautuneita Palkintoja (koska Osallistuja ei ole hakenut palkintoa), ei lähetetä uudelleen, ja ne jäävät Järjestäjälle.
 16. Järjestäjä ei toimita palkintoja muihin kuin kohdassa 2.1. mainittuihin maihin.

 

§ 4

Henkilötiedot

Osallistujien henkilötietoja käsitellään osoitteessa https://www.kikkoman.fi/tietosuojaseloste/ olevan tietosuojakäytännön mukaisesti.

 

 

§ 5

Valitukset

 1. Kaikki Kilpailua koskevat valitukset tulee lähettää kirjallisesti Järjestäjän viralliseen osoitteeseen tai sähköisesti sähköpostiosoitteeseen info@kikkoman.eu.
 2. Järjestäjä tarkastaa valitukset viimeistään 14 päivän kuluessa valituksen vastaanottamisesta.
 3. Järjestäjän päätös toimitetaan valituksen lähettäjälle viestillä osoitteeseen, josta valitus lähetettiin.
 4. Valituksen hylkääminen tai tarkastamatta jättäminen Järjestäjän toimesta ei poissulje Osallistujan yleisesti sovellettavien lakien suomia oikeuksia, mukaan lukien oikeutta saattaa vaade tuomioistuimen käsiteltäväksi.

 

§ 6

Teokseen kohdistuvat oikeudet

  1. Osallistuja takaa, että hänellä on tarvittavat oikeudet lähetettyyn Teokseen, mikä mahdollistaa sen jäljentämisen, levittämisen ja julkaisemisen. Tämä koskee myös Osallistujan kuvaa sekä muiden Teoksessa esiintyvien henkilöiden kuvia.
  2. Lähettämällä Teoksen ja lisäämällä siihen tunnisteen kohdan 3.1. mukaisesti Osallistuja antaa Järjestäjälle oikeuden käyttää Teosta, mukaan lukien henkilöiden kuvia, Kilpailua varten sekä oikeuden julkaista lähetettyä Teosta koskevia postauksia ja kommentteja Järjestäjän tai sen kumppaneiden hallinnoimilla Instagram-tileillä. Suostumus myönnetään määräämättömäksi ajaksi ilman alueellisia rajoituksia ja erillistä korvausta.

 

§ 7

Loppusäännökset

 1. Instagram ei sponsoroi, tue tai järjestä tätä Kilpailua. Instagram ei ole vastuussa Kilpailun järjestämisestä tai toimeenpanosta: tämä on yksin Järjestäjän vastuulla.
 2. Voittomahdollisuuksien parantaminen luomalla useita Instagram-tilejä on kielletty.
 3. Kilpailun ehdot ovat osoitteessa https://www.kikkoman.fi/we-are-on-fire/.
 4. Järjestäjä voi päättää pidentää kilpailuaikaa milloin tahansa, kuitenkin korkeintaan 2 viikolla. Kilpailuajan pidentämistä koskevat tiedot julkaistaan 31. heinäkuuta 2021.
 5. Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa Ehtoja, kunhan ne eivät riko Osallistujien oikeuksia. Muutoksista ilmoitetaan Osallistujille samalla tavalla kuin Ehdoista.
 6. Ehtojen ulkopuolelle jääviin asioihin sovelletaan Saksan lainsäädäntöä. Jos Osallistujan maan lait ovat Osallistujan kannalta suotuisammat, eikä näitä lakeja voida jättää huomioimatta, Osallistujan maan lakeja sovelletaan Saksan lakien sijasta.
 7. Ehdot astuvat voimaan 1. heinäkuuta 2021.